ความสุขในการทำงานของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศ|Happiness in Workplace of Employees in Express International Shipping Service Provider Company

Main Article Content

กฤษณัฏฐ์พงษ์ ยิ่งยง ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำงานของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศ และ (2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ พนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศ จำนวน 385 คน ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสุขในการทำงานของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศอยู่ในระดับมาก 2) สถานภาพการจ้างงาน การติดต่อสื่อสาร สัมพันธภาพในที่ทำงาน ลักษณะการทำงาน และวัฒนธรรมขององค์กร มีผลต่อความสุขในการทำงานที่ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และค่าตอบแทนมีผลต่อความสุขในการทำงาน ที่ระดับมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายความผันแปรของความสุขในการทำงานของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศได้ร้อยละ 72.1


The purposes of this research were 1) to study the level of happiness in workplace of employees in express international shipping service provider and 2) to study the factors affecting happiness in workplace of employees in express international shipping service provider. The sample was 385 operative employees in express international shipping service provider. Simple random sampling method was used to collect data. The questionnaire was used as research instrument. Statistics used for data analysis included percentages, mean, and standard deviation. Multiple Linear Regression Analysis was used for hypothesis testing. The research findings were: 1) The happiness in workplace of operative employees was at high level. 2) Employment condition, communication, working relationship, job characteristics, and organizational culture could affect happiness in workplace of operative employees at statistical significance level of .01. Compensation could affect happiness in workplace of operative employees at statistical significance level of .05. All independent variables could explain the variation in happiness in workplace of operative employees at 72.1 %

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ยิ่งยง, กฤษณัฏฐ์พงษ์; โรจน์นิรุตติกุล, ณัฐวุฒิ. ความสุขในการทำงานของพนักงานในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศ|Happiness in Workplace of Employees in Express International Shipping Service Provider Company. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 23-32, dec. 2018. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/3044>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย