ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัท ผลิตวิทยุติดรถยนต์แห่งหนึ่ง Relationship between motivation factor and organization commitment of operative employees in a car audio manufacturing company

Main Article Content

ทศพล ผลาผล ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานผลิตวิทยุติดรถยนต์แห่งหนึ่งและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทผลิตวิทยุติดรถยนต์แห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานประจำของบริษัทผลิตวิทยุติดรถยนต์แห่งหนึ่ง จำนวน 310 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่าระดับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


The objectives of this research were to study the organization commitment level of operative employees in a car audio manufacturing company and to explore the relationship between motivation factor and organization commitment of operative employees in a car audio manufacturing company. A sample of 310 operative employees was drawn through simple random sampling method. Questionnaires were used as research instrument and data were analysed by statistical program. The statistics used in this study were percentage, arithmetic mean, and standard deviation. Pearson correlation analysis was used to test the hypothesis. The results showed that the level of organization commitment was at high level. In addition, the motivation factor related to organization commitment at statistical significance level of. 01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ผลาผล, ทศพล; โรจน์นิรุตติกุล, ณัฐวุฒิ. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัท ผลิตวิทยุติดรถยนต์แห่งหนึ่ง. วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 32-40, june 2018. ISSN 2697-3766. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jfam/article/view/2656>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>