ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทีโอเอของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง

Marketing mix for purchasing decision of to a decorative paint of entrepreneur in the central region

Authors

  • ภัควลัญช์ คำน้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ
  • ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ
  • ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะบริหารและการจัดการ

Keywords:

ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร;ส่วนประสมทางการตลาด;ระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท;ประเภทสถานประกอบการ จำนวนพนักงาน, Decorative paint;Marketing mix;Establishment time;Type of business;Number of employees.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทีโอเอ ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง และ 2) เปรียบเทียบระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทีโอเอ จำแนกตามปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ ระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท ประเภทสถานประกอบการ และจำนวนพนักงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านตัวแทนจำหน่ายสีทีโอเอในเขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 297 ร้านค้า ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ .01 ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทีโอเอ ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลางโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผู้ประกอบการที่มีประเภทสถานประกอบการ และจำนวนพนักงานแตกต่างกันให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทีโอเอแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการจัดตั้งบริษัท แตกต่างกัน ให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทีโอเอ ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกลาง ไม่แตกต่างกัน

The objectives of this research were 1) to study important level of marketing mix for purchasing decision of TOA decorative paint of entrepreneur in the central region of Thailand and 2) to compare the importance of marketing mix for purchasing decision of TOA decorative paint by organization factors (establishment time, type of business, and number of employees). 297 TOA decorative paint entrepreneur in the central region of Thailand was drawn through simple random sampling. Questionnaires were used as research instruments and data were analyzed by statistical program The statistics used in this study were percentage arithmetic mean, and standard deviation. One-way ANOVA was used to test the hypotheses at significant level of .01. The results showed that 1) The important level of marketing mix for purchasing decision of TOA decorative paint of entrepreneur in the central region of Thailand was at high level. 2) The entrepreneur with type of business, and number of employees had statistically significant difference in the importance of marketing mix for purchasing decision of TOA decorative paint at the level of .01. In addition, the entrepreneur with different establishment time had no statistically significant difference in the importance of marketing mix for purchasing decision of TOA decorative paint.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>