ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการสื่อสารของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

Factors Affecting Communication Competency of Operative Employees at Union Plastic Public Company Limited

Authors

  • อรุณโรจน์ เข้มแข็ง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Keywords:

สมรรถนะการสื่อสาร พนักงานระดับปฏิบัติการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน, Communication Competency, Operative Employees, Performance Evaluation

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะในการสื่อสารและปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะในการสื่อสารของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวน 180 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน มีผลต่อสมรรถนะในการสื่อสารแตกต่างกัน 2) ระดับสมรรถนะในการสื่อสารของพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการฝึกอบรมมี ผลทางบวกต่อสมรรถนะในการสื่อสารของพนักงานระดับปฏิบัติการในเชิงเส้นตรง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีผลทางบวกต่อสมรรถนะในการสื่อสารของพนักงานระดับปฏิบัติการในเชิงเส้นตรงที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยตัวแปรอิสระทุกตัวสามารถอธิบายความผันแปรของสมรรถนะในการสื่อสารของพนักงานระดับปฏิบัติการได้ร้อยละ 82.60

The purposes of this research were to study the level of communication competency and factors affecting communication competency of operative employees at Union Plastic Public Company Limited. The sample was 180 operative employees. Simple random sampling method was used to collect data. The questionnaire was used as research instrument. Statistics used for data analysis included percentages, mean, and standard deviation. Multiple Linear Regression Analysis was used for hypothesis testing. The research findings were: 1) The communication competency of operative employees was at middle level. 2) Performance evaluation, compensation, and training could affect communication competency of operative employees at statistical significance level of .01. Participation in decision-making could affect communication competency of operative employees at statistical significance level of .05. All independent variables could explain the variation in communication competency of operative employees at 82.6%. 3) Performance evaluation, compensation, and training could affect communication competency of operative employees at statistical significance level of .01. Participation in decision- making could affect communication competency of operative employees at statistical significance level of .05. All independent variables could explain the variation in communication competency of operative employees at 82.60%

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

Issue

Section

บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>