การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1|Using Heat energy Learning Package for Development of Seventh Grade Students’ Learning Achievement

Main Article Content

สุกัญญา อินทรแปลง
สราวุธ เจริญรื่น
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน 41 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  รูปแบบการวิจัยคือ แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ชุด  2) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 11 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเรื่องพลังงานความร้อนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 22.085) ซึ่งผลการเรียนรู้หลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 14.85 และ = 1.77 และผลการเรียนรู้ก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย = 7.13 และ = 1.62 จากผลค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนนั้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างเห็นได้ชัด และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดการเรียนรู้ฯ อยู่ในระดับมาก (4.26;  0.75) แสดงให้เห็นว่า ชุดกิจกรรมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้รับความพึงพอใจในการสร้างชุดกิจกรรม เรื่อง พลังงานความร้อน ได้ตามจุดประสงค์


This research aimed to compare between pre-test and post-test average scores, and to study students’ satisfactions to the learning package. The research target group was 41 seven grade students in Thummachotesuksalai school in the first semester of 2017 academic year. They were  selected by purposive technique. Research design is one-group pretest-posttest design. The research instruments were consisted of 1) Learning Package of heat energy for seventh grade, 2) Heat energy concept test; 20 items of four multiple choices test, and 3) Student satisfaction questionnaire; 11 items of Rating scale questions. The comparison of the students’ learning achievement between pre-test and post-test average scores was analyzed using dependent sample t-test. Research results revealed that 1) the students’ post-test average score is higher than pre-test score at significant level .05 (t = 22.085) The means of the scores after using the activity set are= 14.85 and = 1.77 Those before using the activity set are = 7.13 and = 1.62 and 2) students’ satisfaction after implementation of the learning package is at high level (=  4.26;  = 0.75).The scores after the study are obviously higher than those before using the activity set. This shows that the learning activity set regarding the heat energy improves learning achievement and meets the research objectives.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย