รูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | Academic Management of Learning Outcomes Assessment in Educational Administration, Department of Teacher Education, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

Main Article Content

ศิริพร เครือทอง
อรอุษา ปุณยบุรณะ
พัชราภา ตันติชูเวช
ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
ฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์
สุมิตร สุวรรณ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมถึงการประเมินรูปแบบ     ผู้มีส่วนร่วมการวิจัยโดยการเลือกอย่างเจาะจง  ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่านในการพัฒนารูปแบบ และ ผู้บริหาร อาจารย์ นิสิตและผู้ใช้บัญฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาครุศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่3 จำนวน 41 คน ซึ่งกำลังศึกษาหลักสูตรการผลิตครูในประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบ 2) แบบประเมินรูปแบบ ผลการวิจัยได้รูปแบบการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ของสาขาการบริหารการศึกษา คือ OIPOME (ไอโพม) ประกอบด้วย 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome base learning) 2) การระบุหลักการของการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ Identify Outcome base learning 3) กระบวนการ (Process) 4) ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ (Outcome result)       5) วิธีการ (Methodology) และ 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation) ในขณะการประเมินรูปแบบด้วยแบบประเมิน พบว่า หมายถึง มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องครอบคลุมเฉลี่ยในระดับมากที่สุด


 


This research aims to develop Academic Management of Learning Outcomes Assessment in Educational administration, Department of Teacher Education, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus including format evaluation. Participants in research by purposive selection including 5 experts in model development and administrators, professors, students and graduates Educational Administration in department of teacher education Kasetsart university Kamphaeng Saen campus, academic year 2023, 3rd year (41 people, who are studying the curriculum for producing teachers in Thailand). The instrument used in this research were 1) an interview form to develop the model 2) an evaluation form. The results of the research resulted in a academic management of learning outcomes assessment is OIPOME (IPOME). It was consisting of 1) Outcome base learning, 2) Identify Outcome base learning, 3) Process , 4) Outcome result , 5) Methodology and 6) Evaluation. Moreover evaluating the model was found that useful Feasibility, appropriateness, and correctness are covered average at  a highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

Kanchanawasi, S. 2552. Classical Test Theory (6 Ed). Chulalongkorn University Printing House

Kasetsart University. 2566. Guidelines for inspecting the curriculum according to the 2022 standards. Training documents on 1 June 2023. [Translate]

Kruatong, S., Phunnapurana,O., Wannaketsiri, T., Tantichuwet, P., Lapho, T. and Suwan, S. 2024. The study of essential need for academic management of learning outcomes assessment in educational administration, department of teacher education, Kasetsart University Kamphaeng Saen campus. Journal of Education and Human Development Sciences 8(1), 81-93.

Ritjaroon, P. 2557. Project evaluation techniques (2nd Ed). House of Kermist Company. . [Translate]

Royal Gazette. 2565a. National Economic and Social Development Plan No. 13 (2023 - 2027). https://mocplan.ops.moc.go.th/th/content/category/detail /id/94/iid /6024 [Translate]

Royal Gazette. 2565b. Announcement from the Higher Education Standards CommitteeSubject:

Details of learning outcomes according to the Higher Education Qualification Standards 2022. https://www.ops.go.th/th/ches-downloads/edu-standard/item/6940-2022-07-22-02-54-49 [Translate]

Srisa-at, B. 2554. Basic research (7th Ed). Suviriyasan.

Most read articles by the same author(s)