ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา| Need Assessment for Potential of Graduate in Subject of Agricultural and Environmental Education, Bachelor of Science Program

Main Article Content

จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์
สุภาสิณี นุ่มเนียม
อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ
นิรันดร์ ยิ่งยวด
สันติ ศรีสวนแตง
วรรณี เนียมหอม

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต 2) เพื่อศึกษาสภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของผู้ใช้บัณฑิต และ 3) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วยบัณฑิต 15 คน ผู้ใช้บัณฑิต 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย และ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 2) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับมากและมากที่สุด และ 3) ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมี 12 และ 15 ลำดับ โดยความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพลำดับแรกของบัณฑิต คือ ความกล้าหาญ และผู้ใช้บัณฑิต คือ ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ


ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิต อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 2) สภาพและความคาดหวังด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับมากและมากที่สุด และ 3) ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตมี 12 และ 15 ลำดับ โดยความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพลำดับแรกของบัณฑิต คือ ความกล้าหาญ และผู้ใช้บัณฑิต คือ ความสามารถในการแสดงออกถึงภาวะผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ


 


The research objectives were to study: 1) the existing and expectation related to potential of graduates according to Thai qualification framework for higher education (TQF) of graduates; 2) the existing and expectation related to potential of graduates according to Thai qualification framework for higher education (TQF) of graduate users; and 3) the need assessment for potential of graduates according to Thai qualification framework for higher education (TQF). The samples were 15 graduates, 15 graduate users. The instrument was a questionnaire. The data were analyzed by mean, and standard deviation.


The research findings were: 1) the existing related to potential of graduates according to Thai qualification framework for higher education (TQF) of graduates was high and the expectation was highest; 2) the existing related to potential of graduates according to Thai qualification framework for higher education (TQF) of graduate users was high and the expectation was highest; and 3) the need assessment for potential of graduates according to TQF: there were 12 levels for graduates, 15 levels for graduate users. And the first priority of need assessment for potential of graduate was the bravery, and graduate users were the ability to leadership in different situations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)