การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | The Development of Science Learning Achievement on Circulatory System topic of High School Grade 8th Students using Inquiry-based Learning (5Es) and Model

Main Article Content

พิมชนก เจริญชีพ
วิทัศน์ ฝักเจริญผล
ไพรัชน์ จารุจิระวงศ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสถิติอ้างอิงค่าที (t-test) แบบ Dependent sample t-test และแบบ One sample t-test


ผลการวิจัยพบว่า


1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 


2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 


3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับการใช้แบบจำลอง เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด อยู่ในระดับมาก


 


The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement before and after learning by using Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system, 2) to compare the learning achievement after learning by using Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system with the 70-percent criterion and 3) to study students’ satisfaction upon using Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system. The samples were obtained by purposive sampling of 36 8th grade students studying in the first semester of academic year 2020 at Thamakawitthayakom School. The research instrument consisted of 1) lesson plans using Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system, 2) achievement tests in the topic of circulatory system and 3) satisfaction questionnaire. The data of this study were analyzed by using Mean, Standard Deviation, t-test for Dependent sample and t-test for One sample. The results of the research were as follows:


1) Learning achievement of students after used Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system was higher than before used with statistical significance at the .05 level.


2) Learning achievement of students after used Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system was higher than 70-percent criterion with statistical significance at the .05 level.


3) The students were satisfied learning by using Inquiry-based learning (5Es) and Model in the topic of circulatory system in the high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)