การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2| The Development of Science Learning Achievement on Fluid pressure and Buoyancy Force Topic for K-8 Students Using Inquiry-based Learning (5Es), Predict-Observe-Explain Techniques and Computer Simulation

Main Article Content

จิราวรรณ รักคง
วิทัศน์ ฝักเจริญผล
ศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง

Abstract

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 104 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทดสอบโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบการทดลองกลุ่มเดียวและมีการวัดผลการทดลอง 2 ครั้ง และแบบการเปรียบเทียบข้อมูล 1 กลุ่ม กับค่ามาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความดันและแรงพยุงของของเหลว ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับเทคนิค POE และการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 


The purposes of this research were 1) to compare learning achievement on fluid pressure and buoyancy force topic for K-8 students through using inquiry-based learning (5Es), predict-observe-explain techniques and computer simulation between pre-learning and post-learning, and 2) to compare learning achievement on fluid pressure and buoyancy force topic for K-8 students through using inquiry-based learning (5Es), predict-observe-explain techniques and computer simulation between after learning with 70% criterion. The sample were 104 K-8 students from 3 classrooms. They are purposively selected. The instruments for research consisted of 1) lesson plans on fluid pressure and buoyancy force topic for K-8 students through using inquiry-based learning (5Es), predict-observe-explain techniques and computer simulation, and 2) science achievement test on fluid pressure and buoyancy force topic for K-8 students (10 multiple-choice questions). The data of this study were analyzed by using Mean, Standard Deviation, t-test for Dependent sample and t-test for One sample. The results of the study revealed that 1) post-learning of fluid pressure and buoyancy force topic for K-8 students through using inquiry-based learning (5Es), predict-observe-explain techniques and computer simulation higher than pre-learning with statistical significance at the level of .05 and 2) post-learning of fluid pressure and buoyancy force topic for K-8 students through using inquiry-based learning (5Es), predict-observe-explain techniques and computer simulation higher than the criteria of 70 percent with statistical significance at the level of .05


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)